فراخوان پذیرش ایده های نوآور و فن آور- کشاورزی و صنایع غذایی- ایمنی و بهداشت کار

فراخوان پذیرش ایده های نوآور و فن آور- کشاورزی و صنایع غذایی- ایمنی و بهداشت کار در مرکز نوآوری و توسعه تعاون آذربایجان شرقی

فراخوان پذیرش ایده های نوآور و فن آور- کسب و کارهای خانگی (مشاغل خانگی)

فراخوان پذیرش ایده های نوآور و فن آور- کسب و کارهای خانگی (مشاغل خانگی) در مرکز نوآوری و توسعه تعاون آذربایجان شرقی